Каналокопател на марката LASKI.

Все повече в наши дни навлиза механизацията, която постепенно измества човешката работна ръка. Доказано е, че машините са в пъти по-продуктивни спрямо хората, именно за това постепенно големите компании механизират своите работни процеси с най-различни иновативни машини. В тази статия ще коментираме един такъв пример.

Всеки каналокопател играе важна роля и е идеалният помощник за много големи компании, селскостопански производители, земеделци, градински центрове и градинари. Тази машина предоставя възможността бързо, лесно и ефективно да прокопават канали, за да постигнат своите цели. Хубаво е да се информираме как правилно безопасно и ефективно трябва да ги използваме. Именно тук ще обърнем внимание на няколко ключови аспекта, а именно – безопасността на работата, инструкциите за употреба, грижата, поддръжката и обслужването на един каналокопател и запазване на нашето здраве и това на околните.

Безопасност на работа – Подходяща Защитна Екипировка

Всеки, закупил свой каналокопател трябва да бъде предварително информиран за безопасността на работа. Оператора трябва да носи подходяща защитна екипировка, която е неизменна част. Тя включва – защитна каска, предпазни очила, устойчиви ръкавици, антифони, работен гащеризон и специални обувки с бомбе. Тези предпазни мерки не само ви предпазват от възможни наранявания, но и ви осигуряват комфорт по време на работа, което е изключително важно и не трябва да се подценява никога. При спазване безопасността на работа вие си гарантиране едно гладко протичане на работния процес без излишни проблеми.

Инструкции за употреба на каналокопател

Преди работа с един нов уред, машина или инструмент, е задължително да се запознаете и да прочетете внимателно инструкциите за употреба, предоставени от производителя. Те трябва да бъдат стриктно спазвани. Преди да вкарате един каналокопател в експлоатация, задължително прочетете ръководството за употреба. Уверете се, че сте разбрали правилно функциите на машината, както и всички специфични инструкции за безопасност. Това ви помага да използвате каналокопатела по най-ефективен и безопасен начин, като по този начин опазвате вашето здраве и здравето на околните, което е най-важното. Никога не пренебрегвайте описаното в инструкциите за употреба и не си правете експерименти извън описаното в книжката!

Редовна грижа и поддръжка на каналокопателя

За да гарантирате правилната безопасна експлоатация на вашия каналокопател, редовната поддръжка е от ключово значение. Проверявайте машината редовно за износване на части и се уверете, че всичко е изправно. Профилактирайте и чистете машината след всяко приключване на работа. Спазвайте часовите интервали за обслужване на консумативите, зададени от производителя. Заменяйте износените или счупени части, само със същите оригинални, предоставени ви от оторизирани магазини или от производителя. Не правете конструктивни промени по вашия каналокопател, тъй като той е изчислен и проектиран да работи правилно и безопасно само в оригиналния си вид.

Оценка на Работната Зона – опазване на оператора и околните

Преди да започнете работа, внимателно оценете работната зона. Премахнете всички препятствия, които биха могли да представляват риск. Уверете се, че работната почва е подходяща за използване на каналокопател. Много важно е да съберете информация за минаващите комуникации, на площта която смятате да изкопаете, тъй като има опасност от увреждане на подземни комуникации (кабели, тръби и др.) Обезопасете работният периметър с предпазна лента, като ограничите достъпа на странични хора и животни. Уверете се, че машината е готова за работа. Поставете защитното работно облекло и започнете работа.

Обучение и Професионална Подготовка

Всички тези, които за първи път се сблъскват с каналокопател, обучението е от съществено значение. Трябва да се има предвид, че всички модели са различни и въпреки, че даден оператор е работил с подобна машина е нужно преминаването на обучение на ново. Професионалната подготовка ви учи как да използвате един каналокопател с максимална ефективност и минимален риск от злополуки.